Tiết kiệm là bí quyết để làm giàu

Tôc ng÷ cã c©u: “Kh«ng ai giÇu ba hä”. V× cã mét sè ng­êi sau khi ®­îc thõa h­ëng mét khèi l­îng tµi s¶n lín cña thÕ hÖ tr­íc ®Ó l¹i, hä kh«ng biÕt c¸ch tiÕt kiÖm dÌ sÎn, tiªu pha phung phÝ, kh«ng bao giê ®Ó ý tíi nh÷ng ®ång tiÒn lÎ, nªn còng ®Õn lóc khuynh gia b¹i s¶n. V× thÕ, chóng ta cÇn ph¶i chó ý tiÕt kiÖm, nhÊt thiÕt kh«ng ®­îc cã thãi quen hoang phÝ.Th«ng th­êng mµ nãi, ®¹i côc quan träng h¬n tiÓu tiÕt, nh­ng trong mçi tr­êng hîp ®Æc biÖt, tiÓu tiÕt l¹i lu«n lu«n ¶nh h­ëng thËm trÝ quyÕt ®Þnh c¶ ®¹i côc. Cho nªn, chóng ta kh«ng ®­îc s¬ suÊt bá qua nh÷ng chi tiÕt nhá ®Ó råi lµm háng c¶ chuyÖn ®¹i sù.Ng­êi s¸ng lËp ra tËp ®oµn Tam L¨ng «ng Nham Kú Di Th¸i Lang ®· tõng cã c¸ch vÝ von rÊt hay: “t«i cho r»ng n­íc nhá giät cßn ®¸ng sî h¬n n­íc ch¶y tu«n trµo, v× nÕu nh­ thïng r­îu cã mét lç thñng lín, ai còng sÏ dÔ dµng ph¸t hiÖn ra, nh­ng nÕu nh­ ë d­íi ®¸y thïng cã mét lç thïng nhá chØ b»ng sîi tãc, th× ch­a ch¾c ®· cã ng­êi chó ý ph¸t hiÖn ra”. §©y còng chÝnh lµ mét ®iÒu liªn quan ®Õn viÖc nªn chó ý tiÕt kiÖm, vµ nh×n nhËn s©u s¾c vÊn ®Ò tõ nh÷ng khÝa c¹nh nhá nhÊt.V× vËy, ngay tõ lóc míi thµnh lËp doanh nghiÖp, «ng ®· rÊt chó träng tíi vÊn ®Ò tiÕt kiÖm, tiÕt kiÖm tõ nh÷ng thø nhá nhÆt nhÊt. Trong nh÷ng thËp niªn 80 cña thÕ kû tr­íc C«ng ty Hitachi lµ mét c«ng ty vÒ c¬ ®iÖn lín nhÊt thÕ giíi, c«ng ty nµy quy ®Þnh nh©n viªn ph¶i t¾t ngay nh÷ng bãng ®iÖn chiÕu s¸ng khi kh«ng cÇn thiÕt, muèn ghi th«ng tin m×nh cÇn th× nªn ghi vµo tõng mÈu giÊy nhá, khi tiÖn tay muèn ghi chÐp ®iÒu g× ®ã th× còng cè g¾ng tËn dông giÊy cò, giÊy ®· ®­îc dïng mét lÇn nªn ®ãng l¹i ®Ó t¸i sö dông. VÒ vÊn ®Ò tiÕt kiÖm, th× c«ng ty Toyota cßn cã mét quy ®Þnh tiÕt kiÖm n÷a lµ “ tr­íc khi b¾t tay vµo lµm mét viÖc g× th× ph¶i tÝnh to¸n kü l­ìng”. VÝ dô víi mçi cuéc häp, tr­íc khi tiÕn hµnh ph¶i tÝnh xem gi¸ trÞ mçi phót cña mçi mét ®¹i biÓu tham dù ®¸ng gi¸ bao nhiªu tiÒn, ®Ó tÝnh ra “møc gi¸” cña lÇn häp nµy, sau ®ã khuyÕn c¸o víi c¸c ®¹i biÓu ph¶i tiÕt kiÖm thêi gian. Trong khi ®ãn tiÕp kh¸ch, th«ng th­êng c«ng ty Toyota kh«ng chiªu ®·i b»ng nh÷ng b÷a tiÖc long träng thÞnh so¹n, còng kh«ng bè trÝ xe ®­a ®ãn, ®©y còng lµ ®iÒu xuÊt ph¸t tõ nguyªn t¾c tiÕt kiÖm cña c«ng ty, nÕu nh­ dïng xe c«ng vô cña c«ng ty ¾t ph¶i dïng l¸i xe cña c«ng ty, ph¶i nép c¸c lo¹i thuÕ, ph¶i mua x¨ng, mua b¶o hiÓm, b¶o d­ìng ®Þnh kú…tÊt c¶ c¸c chi phÝ nµy ®Òu cao h¬n ®i xe taxi hoÆc tµu ®iÖn.Tõ x­a ®Õn nay, Trung Quèc lµ quèc gia lu«n chñ tr­¬ng tiÕt kiÖm, coi tiÕt kiÖm lµ mét ®¹o ®øc cao ®Ñp. Ngµy nay, truyÒn thèng d©n téc nµy ®· ¨n x©u b¸m rÔ vµo tÇng líp th­¬ng gia. Nhµ doanh nghiÖp §µi Loan V­¬ng VÜnh Kh¸nh cã thÓ ®­îc ®­îc coi lµ mét ng­êi giÇu nhÊt n­íc, nh­ng trong chi tiªu thi «ng l¹i cùc kú tiÕt kiÖm. ¤ng trÝch dÉn c©u tôc ng÷ cña Trung Quèc: “Kh«ng ai giÇu ba hä”, nghiªm tóc h¹n chÕ con trai, con g¸i tiªu pha tiÒn bõa b·i. Khi ph¸t hiÖn vî vµ mÑ minh thi tho¶ng th­¬ng con nªn cho tiÒn tuú tiÖn, V­¬ng VÜnh Kh¸nh ®· rÊt nghiªm tóc göi con ra n­íc ngoµi, víi môc ®Ých c¸ch ly con víi vßng tay bao bäc cña mäi ng­êi trong gia ®×nh, ®Ó c¸c con tr­ëng thµnh nhanh h¬n. V­¬ng VÜnh Kh¸nh kh«ng nh÷ng gi¸o dôc con nh­ thÕ, mµ b¶n th©n «ng trong cuéc sèng còng rÊt tiÕt kiÖm, kh«ng bao giê hoang phÝ.Cã mét lÇn, «ng ph¸t hiÖn chiÕc t¨m ®ang dïng cã 1 ®Çu nhän, ®Çu cßn l¹i cã kh¾c hoa v¨n lo¹i nµy kh¸ ®¾t, cßn lo¹i t¨m mµ nhän c¶ hai ®Çu trªn thÞ tr­êng l¹i rÎ h¬n, «ng liÒn nãi víi th­ ký: “lÇn sau nªn mua lo¹i t¨m cã hai ®Çu ®Òu nhän , võa sö dông ®­îc c¶ hai ®Çu, l¹i rÎ n÷a”. Khi «ng uèng s÷a, th­êng dïng chiÕc th×a cµ phª c¹o nh÷ng v¸ng s÷a cßn b¸m l¹i trong hép, sau ®ã cho vµo cµ phª ®Ó uèng, kh«ng bá ®i ®©u mét tÝ nµo. V× cã ®øc tÝnh tiÕt kiÖm nªn V­¬ng VÜnh Kh¸nh ®· ®¹t ®­îc thµnh c«ng trong kinh doanh, nhê cã t­ t­ëng tiÕt kiÖm mµ c« con g¸i yªu cña «ng chØ dùa vµo mét tÊm b»ng mµ x«ng x¸o kh¾p n¬i, cïng chång lµ Gi¶n Minh Nh©n víi 2500 ®« la ®· tÝch gãp ®­îc thµnh lËp c«ng ty m¸y tÝnh §¹i Chóng, trë thµnh gi¸m ®èc cña mét doanh nghiÖp víi doanh thu hµng n¨m lªn tíi 3 ®Õn 4 tû ®µi tÖ.Nhµ triÖu phó ng­êi MÜ còng lµ mét ng­êi ®Ò cao tiÕt kiÖm, qu¶n lý nghiªm ngÆt ®èi víi viÖc chi tiªu tiÒn cña c¸c con. ¤ng quy ®Þnh ®èi víi ®øa lªn 7, 8 tuæi mçi tuÇn chØ ®­îc tiªu 30 ®« la, 11, 12 tuæi mçi tuÇn ®­îc tiªu 1 ®« la, trªn 12 tuæi mçi tuÇn 2 ®« la, vµ mçi tuÇn ph¸t cho c¸c con 1 lÇn. ¤ng cßn ph¸t cho mçi con 1 quyÓn sæ theo dâi, yªu cÇu c¸c con ghi l¹i môc ®Ých chi tiªu tiÒn cña m×nh, khi lÜnh tiÒn th× nép l¹i sæ theo dâi cho «ng kiÓm tra. NÕu nh­ sè tiÒn tiªu víi môc ®Ých râ rµng, lý do hîp lý th× tuÇn sau sÏ ®­îc 5 cent, nÕu ng­îc l¹i th× sÏ bÞ gi¶m ®i. ¤ng cßn khuyÕn khÝch vµ th­ëng cho nh÷ng ®øa con biÕt lµm viÖc nhµ, vÝ dô b¾t ®­îc mét con nhÖn th­ëng 10 cent, b¾t mét con chuét th­ëng 5 cent, ngoµi ra còng ®Ò ra møc th­ëng cô thÓ ®èi víi c¸c viÖc nh­ kiÕm cñi, lµm cá, ®¸nh giµy…, d¹y c¸c con thãi quen tiÕt kiÖm tõ khi chóng cßn nhá.TiÕt kiÖm cã thÓ x©y ®­îc ®ª lín ®Ó chèng lò lôt, còng gièng nh­ con ®ª s«ng dµi hµng ngh×n dÆm còng ®­îc x©y dùng dÇn dÇn gièng nh­ nh÷ng chó kiÕn miÖt mµi lµm tæ, bÞt kÝn th× ®ª lín sÏ ®­îc b¶o ®¶m, nh­ng bÞt kh«ng kÝn hoÆc kh«ng ch¾c ch¾n th× ®ª lín khã mµ b¶o ®¶m ®­îc, nh­ thÕ bÊt kú lóc nµo còng cã nguy c¬ ®ª bÞ vì. §©y kh«ng ph¶i lµ do¹ cho sî, mµ dùa vµo nh÷ng c¨n cø thùc tÕ, trong ngµnh c«ng nghiÖp d©n gian cËn ®¹i Trung Quèc kh«ng còng ®· tõng cã nhiÒu vÝ dô chøng tá ®iÒu nµy.HiÖu thuèc b¾c §øc §­êng cña dßng hä DiÖp ThÞ ë Hµng Ch©u khi ®Õn ®êi thø 4 do DiÖp Hång Niªn kinh doanh, dßng hä DiÖp ThÞ nµy ®· tÝch luü ®­îc mét khèi l­îng lín tµi s¶n, Cho dï quy m« cña hiÖu thuèc næi tiÕng nhÊt nh× Hµng Ch©u. Nh­ng DiÖp Hång Niªn l¹i ch­a hoµn toµn ®Ó t©m vµo c«ng viÖc kinh doanh cña cöa hµng, mµ l¹i cßn tiªu sµi réng r·i. ¤ng ta cho x©y nhµ ë ngay t¹i s©n sau cña cöa hµng, mÆc dï ngµy ngµy ra vµo cöa hµng, nh­ng «ng kh«ng bao giê hái han tíi c«ng viÖc kinh doanh cña cöa hµng. §Ó kÕt th©n víi c¸c quan phñ, h«m nay th× mêi hä ¨n c¬m, ngµy mai tÆng quµ c¸p, ®Ó trë thµnh kh¸ch cña quan phñ, chØ trong vßng vµi n¨m «ng ta ®· tiªu sµi hÕt h¬n 10 v¹n l­îng b¹c. Thø nhÊt lµ «ng kh«ng qu¶n lý, hai lµ l¹i tiªu sµi hoang phÝ, thu nhËp cña hiÖu thuèc ngµy mét gi¶m, gia s¶n nhanh chãng r¬i vµo c¶nh thu kh«ng ®ñ bï chi, cuèi cïng ph¶i b¸n cöa hµng ®Ó tr¶ nî. ë Hµng Ch©u cßn cã mét hiÖu trµ Long ThÞnh cña dßng hä ¤ng ThÞ, ng­êi s¸ng lËp lµ ¤ng DiÖu §×nh. Do ¤ng DiÖu §×nh rÊt giái vÒ kinh doanh, s¶n phÈm th­îng h¹ng Long TØnh cña «ng ®· ®o¹t gi¶i th­ëng trong cuéc triÓn l·m t¹i Panama, gióp trµ Long TØnh T©y Hå lõng danh thÕ giíi. Nhê thÕ mµ dßng hä ¤ng ThÞ ®· trë nªn giµu cã. Nh­ng ®Õn thËp kû 30 thÕ kû tr­íc, con ch¸u dßng hä ¤ng ThÞ l¹i kh«ng biÕt tiÕt kiÖm, tiªu sµi hoang phÝ, kh«ng chó t©m ph¸t triÓn kinh doanh, chØ m¶i h­ëng thô, lµm cho dßng hä næi tiÕng l©u ®êi ¤ng ThÞ dÇn dÇn bÞ tr­ît dèc. Nguyªn nh©n dÉn tíi sù xuèng dèc cña cöa hµng trµ Long ThÞnh cña dßng hä ¤ng ThÞ: Mét lµ chØ quant©m tíi h×nh thøc bÒ ngoµi, chi 4 5 v¹n tÖ x©y dùng nhµ lÇu, hoang phÝ v« ®é, kh«ng biÕt tiÕt kiÖm; hai lµ chØ chó ý tíi lîi Ých tr­íc m¾t, kh«ng biÕt nh×n xa tr«ng réng, kh«ng d¹y dç con ch¸u häc v¨n ho¸, chØ h­íng con ch¸u häc c¸ch kinh doanh, nhiÔm thãi h­ cê b¹c trai g¸i, lµm cho t­ chÊt cña con ch¸u hä bÞ tha ho¸, dÉn tíi gia téc kh«ng cã ng­êi nèi dâi.“Thµnh c«ng nhê tiÕt kiÖm, thÊt b¹i do thãi xÊu”, cho dï b¹n lµ ng­êi triÖu phó, hay chØ lµ ng­êi b×nh th­êng th× cïng ®Òu cÇn ph¶i chó ý tiÕt kiÖm. Mét vµi ®ång tiÒn lÎ dï kh«ng ®¸ng kÓ g× trong m¾t b¹n, nh­ng tÝch tiÓu thµnh ®¹i, nÕu biÕt tÝch gãp sÏ thµnh nh÷ng mãn tiÒn lín. ChØ cã tiÕt kiÖm thu vÐn gia ®×nh ph¸t triÓn sù nghiÖp, míi cã thÓ cã cuéc sèng Êm no sung tóc. 3. Muèn kiÕm tiÒn th× ph¶i chÞu khã mét chótAi còng muèn trë thµnh ng­êi giµu cã, cã cuéc sèng nh­ m×nh mong ­íc, thÕ hÖ thanh niªn th× lu«n «m giÊc méng lµm giµu nhanh chãng, t×m c¸ch ®Çu c¬ trôc lîi. Nh­ng nh÷ng ng­êi nµy cuèi cïng vÉn tay tr¾ng hoµn tr¾ng tay, hä quªn mÊt r»ng ph¶i nç lùc phÊn ®Êu ph¸t triÓn sù nghiÖp th× míi lµ con ®­êng dÉn tíi sù thµnh c«ng, vµ l­êi nh¸c còng lµ mét “c¨n bÖnh” kh«ng nhá, ®ã chÝnh lµ trë ng¹i lín nhÊt ®Ó ®Õn víi thµnh c«ng.Th­¬ng gia giµu cã ng­êi Hoa tªn lµ V­¬ng VÜnh Kh¸nh, n¨m 15 tuæi sau khi tèt nghiÖp tiÓu häc ph¶i bá häc vµ rêi xa quª h­¬ng, ®Õn mét cöa hµng g¹o ë MiÒn Nam §µi Loan lµm c«ng nh©n. V­¬ng Vinh Kh¸nh dï nhá tuæi th«ng minh, l¹i vÉn ch­a ®­îc häc nghÒ ®µng hoµng, nh­ng ngoµi viÖc hoµn thµnh xuÊt s¾c c«ng viÖc ®­a g¹o ra, cßn biÕt quan s¸t c¸ch kinh doanh cöa hµng g¹o cña «ng chñ, häc tËp b¶n lÜnh lµm kinh doanh. Bëi v× cËu ta lu«n nghÜ: gi¶ sö m×nh còng cã mét cöa hµng g¹o nh­ thÕ…N¨m thø 2, V­¬ng VÜnh Kh¸nh nhê bè vay hé 200 ®µi tÖ, coi ®©y lµ tiÒn vèn, më mét cöa hµng g¹o nhá ngay t¹i quª h­¬ng Gia NghÜa cña m×nh, lóc míi ®i vµo kinh doanh, cöa hµng nhá cña «ng gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n, bëi v× ng­êi d©n xung quanh ®ã ®· cè ®Þnh mua g¹o cña c¸c cöa hµng quen thuéc. V­¬ng VÜnh Kh¸nh ®µnh ph¶i ®­a g¹o ®Õn tËn nhµ cho kh¸ch, rÊt khã kh¨n míi cã mét vµi gia ®×nh ®ång ý sö dông g¹o cña cöa hµng «ng. ¤ng biÕt r»ng nÕu nh­ chÊt l­îng phôc vô kh«ng tèt b»ng ng­êi kh¸c, th× cöa hµng g¹o cña minh ch¾c ch¾n ph¶i ®ãng cöa. ThÕ lµ «ng ®Æc biÖt dµnh nhiÒu t©m huyÕt cña m×nh vµo ch÷ “cÇn cï”. ¤ng ®æ g¹o xuèng nÒn vµ cÊt c«ng nhÆt s¹ch nh÷ng t¹p chÊt bÞ lÉn trong g¹o. Cã lÇn v× muèn tranh thñ thu hót mét kh¸ch hµng, kiÕm thªm chót lîi nhuËn nhá, mµ trong ®ªm tèi m­a to giã lín «ng còng ®­a g¹o ®Õn tËn nhµ kh¸ch hµng. Th¸i ®é phôc vô chu ®¸o cña «ng nhanh chãng chiÕm ®­îc c¶m t×nh cña ®a sè hé gia ®×nh, hä chñ ®éng gu¶ng b¸ gióp «ng, gióp cho cöa hµng cña «ng dÇn dÇn ph¸t triÓn. Kh«ng l©u sau, V­¬ng VÜnh Kh¸nh l¹i tiÕp tôc më mét x­ëng xay g¹o nhá. Do «ng quan t©m ®Ó ý tíi tõng chi tiÕt nhá mµ nghÖ thuËt kinh doanh cña «ng dÇn dÇn tiÕn bé, c«ng thªm kh¶ n¨ng vµ ®øc tÝnh chÞu khã, mçi ngµy «ng lµm viÖc tíi 16, 17 giê, nhê chÞu khã tiÕt kiÖm, nªn quy m« kinh doanh cña «ng dÇn dÇn ®­îc më réng. Sau ®ã «ng l¹i më mét nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch.HiÖn nay, V­¬ng VÜnh Kh¸nh ®· trë nªn giµu cã, thµnh mét nh©n vËt huyÒn tho¹i cña §µi Loan, mét trong nh÷ng nguyªn nh©n thµnh c«ng cña «ng ®ã lµ, V­¬ng VÜnh Kh¸nh lu«n lu«n ®Ò cËp ®Õn ®¹o lý “mét khi ®· cÇn cï ch¨m chØ th× kh«ng cã viÖc g× khã kh¨n”. Cã mét lÇn V­¬ng VÜnh Kh¸nh ®i diÔn thuyÕt ë häc viÖn doanh nghiÖp Washington Mü, «ng ®· kÓ vÒ nh÷ng th¨ng trÇm trong cuéc ®êi «ng. ¤ng nãi: “hoµn c¶nh bÈm sinh tèt hay xÊu, ®Òu kh«ng cã g× l¹, mÊu chèt cña thµnh c«ng hoµn toµn phô thuéc vµo nç lùc b¶n th©n.”Thµnh tÝch vÒ sù cÇn cï cña «ng cã thÓ ®­îc kÓ ra nh­ sau:         Khi lµ ng­êi häc viÖc t¹i cöa hµng g¹o, ngoµi hoµn thµnh tèt c«ng viÖc ®­îc giao, «ng th­êng xuyªn quan s¸t ®Ó hiÓu ®­îc c¸ch thøc kinh doanh cña «ng chñ.         Khi míi më cöa hµng g¹o, «ng ®· cÇn mÉn nhÆt tõng h¹t s¹n lÉn trong g¹o; m­a giã còng ®­a g¹o tíi tËn nhµ cho kh¸ch hµng, mçi ngµy lµm viÖc tíi 16,17 tiÕng ®ång hå.         Khi më x­ëng s¶n xuÊt nhùa, «ng th­êng ®Ých th©n m×nh lµm nhiÒu viÖc, kiªn tr× phÊn ®Êu. Kh«ng bá qua bÊt kú mét b­íc nµo, kh«ng hÒ l­êi nh¸c, lu«n dån t©m huyÕt cho sù nghiÖp.V× thÕ ta cã thÓ dÔ dµng nhËn thÊy r¨ng, nç lùc chÞu khã thùc sù lµ c¸ch tèt nhÊt ®Ó ®¹t ®­îc thµnh c«ng, nÕu nh­ V­¬ng VÜnh Kh¸nh thÝch h­ëng thô an nhµn, l­êi nh¸c, th× ch¼ng cã c¸ch nµo ®Ó trë thµnh triÖu phó §µi Loan.ThÕ th×, lµm thÕ nµo ®Ó kh¾c phô ®­îc thãi “quen xÊu” l­êi nh¸c, ®Ó m×nh trë thµnh ng­êi cÇn cï chÞu khã?(1)   Thõa nhËn m×nh cã thãi quen xÊu thÝch kÐo dµi thêi gian, ®ång thêi ph¶i tù nguyÖn thay ®æi nã. §©y lµ tiÒn ®Ò ®Ó ta xö lý mäi vÊn ®Ò kh¸c. ChØ b»ng c¸ch nh×n th¼ng vµo nã, míi cã thÓ gi¶i quyÕt ®­îc vÊn ®Ò. Kh«ng thõa nhËn m×nh l­êi nh¸c, th× kh«ng thÓ söa ®­îc nh­îc ®iÓm cña chÝnh m×nh.(2)   Cã ph¶i lµ v× sî h·i nªn míi kh«ng b¾t tay vµo lµm, ®©y lµ nguyªn nh©n chñ yÕu cña bÖnh l­êi. NÕu v× nguyªn nh©n nµy, c¸ch kh¾c phôc lµ b¾t Ðp m×nh lµm, gi¶ thiÕt viÖc nµy nhÊt ®Þnh ph¶i lµm, vµ kh«ng cã g× ph¶i sî h·i, kh«ng khã tíi møc b¹n t­ëng t­îng, nh­ vËy sÏ ®Õn lóc b¹n ng¹c nhiªn v× viÖc ®ã ®· ®­îc gi¶i quyÕt tèt råi.(3)   Cã ph¶i lµ v× søc khoÎ kh«ng tèt nªn míi l­êi nh¸c. Thùc ra, l­êi nh¸c kh«ng ph¶i lµ vÊn ®Ò liªn quan ®Õn søc khoÎ, mµ lµ vÊn ®Ò vÒ th¸i ®é sèng, cã mét sè ng­êi mÆc dï bÞ bÖnh tËt bã buéc b¶n th©n, nh­ng vÉn nç lùc phÊn ®Êu kh«ng ngõng. NÕu nh­ c¬ thÓ thùc sù cã bÖnh, lóc ®ã b¹n th­êng trÇn trõ, ph¶i l­u ý tíi t×nh tr¹ng søc khoÎ cña m×nh, kÞp thêi ®i ®iÒu trÞ, lóc nµy cµng kh«ng ®­îc trÇn trõ.(4)   Nghiªm kh¾c yªu cÇu chÝnh m×nh, rÌn luyÖn ý chÝ b¶n th©n. Ng­êi nµo ý chÝ kh«ng kiªn c­êng, th­êng rÊt hay trÇn trõ. RÌn luyÖn ý chÝ b¶n th©n cã thÓ b¾t ®Çu tõ nh÷ng viÖc ®¬n gi¶n nhÊt, hµng ngµy duy tr× lµm nh÷ng viÖc ®¬n gian ®Òu ®Æn, vÝ dô nh­ viÕt nhËt ký, chØ cÇn ngµy ngµy duy tr×, dÇn dÇn sÏ tËp thµnh thãi quen cÇn mÉn.(5)   Lµm viÖc trong m«i tr­êng s¹ch sÏ ng¨n l¾p b¹n sÏ kh«ng bÞ ph©n t©m, còng kh«ng khiÕn b¹n trÇn trõ. S¾p xÕp m«i tr­êng sèng cña m×nh ng¨n n¾p gän gµng, gióp cho c¶m gi¸c tho¶i m¸i, b¹n sÏ thÊy yªu cuéc sèng cña m×nh, tõ ®ã sÏ cã ®éng lùc ®Ó phÊn ®Êu. Ngoµi ra, chuÈn bÞ ®Çy ®ñ nh÷ng dông cô cÇn thiÕt còng cã thÓ gióp ®Èy nhanh tiÕn ®é c«ng viÖc, còng cã thÓ tr¸nh ®­îc c¸i cí trÇn trõ.(6)   Lµm tèt kÕ ho¹ch c«ng viÖc. §èi víi c«ng viÖc th­êng nhËt cña m×nh, ph¶i cã s¾p xÕp hîp lý, ®Þnh ra kÕ ho¹ch thiÕt thùc mang tÝnh kh¶ thi, ph¶i Ðp m×nh lµm viÖc theo kÕ ho¹ch ®· ®Þnh, cho tíi khi hoµn thµnh c«ng viÖc.(7)   Ph¶i th«ng b¸o víi mäi ng­êi vÒ kÕ ho¹ch cña m×nh. Trong tr­êng hîp thÝch hîp, vÝ dô nh­, trong gia ®×nh hoÆc tr­íc mÆt b¹n bÌ, th«ng b¸o kÕ ho¹ch cña m×nh ®Ó mäi ng­êi biÕt, nh­ vËy b¹n míi cã thÓ rµng buéc b¶n th©n, kh«ng d¸m trÇn trõ.Lµm nh­ vËy kh«ng nh÷ng khiÕn cho mäi ng­êi quan s¸t ®èc thóc b¹n, mµ cßn v× lßng sÜ diÖn cña b¹n, b¹n còng kh«ng thÓ kh«ng hoµn thµnh ®óng thêi h¹n.(8)   §Ò phßng kÎo bÞ r¬i vµo bÉy m­în cí. Chóng ta th­êng trÇn trõ kh«ng døt kho¸t khi lµm mét viÖc g× ®ã, th­êng viÖn cí bao biÖn cho tÝnh l­êi nh¸c cña m×nh. VÝ dô nh­: “thêi gian vÉn cßn”, “b©y giê vÉn cßn sím ®Ó b¾t tay vµo lµm viÖc”, “B©y giê mµ lµm th× muén qu¸ råi”, “VÉn ch­a hoµn tÊt c«ng viÖc chuÈn bÞ”, “ViÖc nµy hoµn thµnh sím, l¹i giao viÖc kh¸c cho ta”…, rÊt nhiÒu kiÓu.(9)   §«i khi lõa g¹t chÝnh m×nh. B¾t ®Çu kh¾c phôc bÖnh l­êi biÕng, kh«ng thÓ kiªn tr× trong thêi gian dµi, b¹n h·y tù nãi víi chÝnh m×nh: “Lµm mét lóc ®· lµ 10 phót råi.” 10 phót sau, rÊt cã thÓ b¹n sÏ c¶m thÊy høng khëi vµ kh«ng muèn ngõng tay.(10)     Kh«ng ®Ó m×nh cã c¬ héi ph©n t©m. Sù tËp trung cña chóng ta th­êng hay bÞ nh÷ng t¸c nh©n bªn ngoµi lµm ¶nh h­ëng, kh«ng thÓ nhËp t©m lµm viÖc, trë thµnh c¸i cí ®Ó chóng ta trÇn trõ vµ l­êi nh¸c. Thu xÕp cuèn t¹p chÝ l¹i, t¾t ti vi ®I, kÐo rÌm cöa sæ l¹i… nh­ vËy, cã thÓ gióp cho b¹n tËp trung h¬n, kh¾c phô ®­îc thãi quen trÇn trõ, b¾t tay vµo lµm viÖc.(11)     Ph¶i dêi xa m«i tr­êng lµm viÖc. Cã mét sè viÖc khi b¾t ®Çu lµm. th­êng kh«ng thuËn lîi, ®©y sÏ trë thµnh c¸i cí ®Ó b¹n trÇn trõ, chóng ta th­êng nãi, cø ®Ó ®Êy ®· sÏ tÝnh sau, vµ xoay m×nh bá ®I, nh­ vËy sÏ kh«ng cã c¸ch nµo kh¾c phôc ®­îc thãi quen l­êi biÕng ®ã. Ðp buéc m×nh ph¶i ë l¹i hiÖn tr­êng c«ng viÖc, kh«ng ®­îc bá ®I, mét lóc sau, rÊt cã thÓ b¹n sÏ t×m ®­îc c¸ch ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, cã thÓ b¹n sÏ kh«ng trÇn trõ n÷a, b¹n sÏ tiÕp tôc lµm viÖc.(12)     Tr¸nh t×nh tr¹ng lµm ®­îc 1 nöa vµ bá ®ã kh«ng lµm n÷a. Nh­ vËy, rÊt dÔ lµm cho con ng­êi cã c¶m gi¸c v­íng vÝu, ch¸n ghÐt c«ng viÖc. Nªn lµm ®Õn mét giai ®o¹n nhÊt ®Þnh nµo ®ã råi míi dõng l¹i, nh­ thÕ sÏ ®em ®Õn cho b¹n c¶m gi¸c m×nh ®· ®¹t thµnh tÝch nhÊt ®Þnh nµo ®ã, gióp cho b¹n cã høng thó víi c«ng viÖc.(13)     Lµm tr­íc nãi sau. Suy nghÜ tr­íc råi lµm sau, lu«n lu«n lµ c¸i cí cña bÖnh l­êi biÕng trÇn trõ. Cã mét sè viÖc nªn quyÕt ®o¸n kÞp thêi, nãi lµm lµ lµm, chØ cÇn b¾t tay vµo lµm viÖc, b¹n sÏ kh«ng thÓ l­êi, nÕu gÆp vÊn ®Ò khã, b¹n còng cã thÓ võa nghÜ võa lµm, cuèi cïng sÏ cã kÕt qu¶.C¨n bÖnh l­êi nh¸c sÏ lµm b¹n mÊt tËp trung, lµm mÊt ®i ý trÝ quyÕt t©m cña b¹n, cho nªn b¹n nhÊt ®Þnh ph¶i tõ bá c¨n bÖnh l­êi biÕng, lµm viÖc ch¨m chØ. Trêi kh«ng phô ng­êi ch¨m chØ, chØ cÇn b¹n kh«ng ngõng nç lùc phÊn ®Êu, nhÊt ®Þnh sÏ cã ngµy b¹n cã ®­îc cuéc sèng giµu cã mµ b¹n mong ®îi. 4. Chó träng tíi nh÷ng tiÓu tiÕt sÏ trë thµnh ng­êi giµu Chóng ta ®Òu cã kh¸t väng b»ng nç lùc cña b¶n th©n sÏ tÝch luü ®­îc nhiÒu cña c¶I, nh­ng do chóng ta bá qua nh÷ng tiÓu tiÕt nhá, mét sè ng­êi kh«ng ph¶i kh«ng cã c¸ch ®Ó lµm giµu mµ lµ kh«ng biÕt c¸ch ®Ó n¾m gi÷ sù giµu cã cña m×nh, ®©y lµ mét ®iÒu hÕt søc ®¸ng tiÕc. ë ®©y, chóng t«i hi väng ®­a ra mét vµi nh¾c nhë cho mäi ng­êi, ®Ó “ng­êi cã tiÒn” kh«ng m¬ hå vÒ kh¸i niÖm nµy n÷a.NhiÒu ng­êi cho r»ng, ChØ cÇn cã mét kho¶n tiÒn lín trong tµi kho¶n lµ cã thÓ trë thµnh ng­êi giµu cã, thùc ra ®iÒu nµy ch­a h¼n ®· ®óng. Trong cuéc sèng chóng ta cã thÓ b¾t gÆp rÊt nhiÒu ng­êi cã møc l­¬ng hµng n¨m lµ 8 v¹n ®Õn 10 v¹n thËp trÝ cßn cao h¬n, hä sinh ho¹t l¹i chØ b»ng ng­êi cã møc thu nhËp b»ng 1/3 m×nh. Kh«ng cã nhiÒu tiÒn göi tiÕt kiÖm trong ng©n hµng, chi tiªu hµng ngµy th­¬ng hay bÞ th©m hôt, kÕ ho¹ch mua nhµ th× bÞ tr× ho·n ®Õn v« thêi h¹n.Mét sè ng­êi v× thÕ mµ rÊt tho¶i m¸i khi vÒ h­u, ®ã lµ v× hä cã kÕ ho¹ch vµ th«ng qua tµi s¶n v« h×nh ®Ó tÝch luü vèn tr­íc ®ã. Mét møc l­¬ng cao gióp hä cã c¬ héi ®Ó tÝch luü vèn, nh­ng kh«ng tù ®éng gióp cho b¹n giµu cã. NÕu nh­ mét n¨m b¹n kiÕm ®­îc 8 v¹n chi tiªu hÕt 10 v¹n, th× ng­îc l¹i b¹n cã thÓ bÞ ph¸ s¶n. Nh­ng nÕu b¹n kiÕm ®­îc 10 v¹n, dïng 1 v¹n ®Ó ®Çu t­ th«ng qua c¸c c¸ch nh­: göi tiÕt kiÖm ng©n hµng, mua b¶o hiÓm, ch¬i cæ phiÕu, liªn tôc nh­ thÕ trong 10 n¨m, th× sÏ tÝch luü ®­îc mét kho¶n vèn lín. §©y míi lµ giµu cã! Míi gióp b¹n cã mét cuéc sèng æn ®Þnh vµ tÝch cùc.Ngoµi ra mét quan ®iÓm rÊt sai lÇm vÒ sù giµu cã ®ã lµ, cho r»ng sù giµu cã lµ thÓ hiÖn ®Þa vÞ vµ th©n phËn. VÝ dô cã mét toµ nhµ lín, hoÆc mçi n¨m cã chuyÕn ®i du lÞch kÐo dµi tíi ba tuÇn… Së h÷u mét sè ®å vËt kh«ng cã nghÜa hä lµ ng­êi giµu cã, thùc tÕ, nh÷ng thø nµy ch¼ng liªn quan g× tíi viÖc tÝch luü vèn . NÕu nh­ mét phÇn thu nhËp cña b¹n dïng ®Ó chi tr¶ cho kho¶n nî nhµ ë lªn tíi bèn con sè, hoÆc lµ dïng ®Ó tr¶ kho¶n vay tr­íc ®ã, vËy th× sÏ kh«ng cßn d­ tiÒn ®Ó mµ ®Çu t­, vèn tÝch luü còng bÞ gi¶m xuèng.Cã thÓ cã ng­êi nãi, ng­êi lµm giµu dùa vµo b¶n tÝnh cÈn then vµ tÝch gãp cña m×nh sÏ ch¼ng cã thó vui g× trong cuéc sèng. Thùc ra trong suèt qu¸ tr×nh tÝch luü vµ ®Çu t­ cña hä, còng kh«ng thiÕu niÒm vui. NiÒm vui cña hä b¾t nguån tõ chÝnh viÖc tÝch luü tµi s¶n cña m×nh, vµ trë thµnh mét trong nh÷ng môc tiªu qu¶n lý tµi s¶n cña hä. Bëi vËy, lµ mét ng­êi cã tiÒn, nhÊt thiÕt ph¶i cã th¸i ®é ®Çu t­ tÝch cùc, ch¨m chØ thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. Cho dï b¹n bËn rén ®Õn ®©u còng kh«ng nªu viÖn cí kh«ng cã thêi gian ®Ó ®Çu t­, bëi v×, ngµy nay víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt, b¹n cã thÓ ®Çu t­ bÊt cø ë ®©u, bÊt cø thêi gian nµo, vÝ dô nh­ ®Çu t­ trùc tuyÕn.§­¬ng nhiªn khi ®Çu t­ còng ph¶i ®Ó ý tíi mét sè vÊn ®Ò tiÓu tiÕt sau:(1)   §Çu t­ kh«ng ph¶i lµ viÖc cña nhiÒu ng­êi, mµ lµ viÖc cña mét ng­êi, nhÊt thiÕt b¹n ph¶i tù m×nh ®­a ra quyÕt ®Þnh. Muèn ®Çu t­, b¹n ph¶i nghiªn cøu kü giao dÞch mµ b¹n s¾p ®Çu t­.(2)   Kh«ng nªn kú väng qu¸ cao vµo kÕt qu¶. §­¬ng nhiªn, hi väng vµo sè mµ b¹n ®Çu t­ sÏ t¨ng gÊp ®«i khi trong 1 giê ®ång hå, ®©y lµ ­íc m¬ nªn kh«ng thÓ chª tr¸ch ban ®­îc. Nh­ng b¹n ph¶i tØnh t¸o ®Ó nhËn thÊy r»ng, ®©y lµ méng t­ëng kh«ng thÓ thùc hiÖn. Nªn nhí r»ng, nÕu nh­ lîi nhuËn ®¹t ®­îc b×nh qu©n hµng n¨m lµ 10% th× ®· lµ tèt l¾m råi.(3)   Kh«ng ®­îc ®Ó cæ phiÕu lµm mê m¾t. Nªn nhí r»ng, c«ng ty vµ cæ phiÕu cña nã lµ hoµn toµn kh¸c nhau, cã lóc cæ phiÕu chØ lµ c¸i bãng kh«ng cã thùc cña c«ng ty ®ã mµ th«i. Cho nªn ph¶i th­êng xuyªn tham kh¸o ý kiÕn cña c¸c nhµ kinh tÕ vÒ tÝnh an toµn cña cæ phiÕu.(4)   Ph¶i nhËn thøc ®Çy ®ñ vÒ sù m¹o hiÓm. “m¹o hiÓm” kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ hai tõ ng÷, nã ®¸ng ®Ó c¸c nhµ ®Çu t­ coi träng. Cho nªn, mét nguyªn t¾c quan träng ®ã lµ, tr­íc khi mua cæ phiÕu, kh«ng nªn hái “t«i cã thÓ kiÕm ®­îc bao nhiªu tiÒn”, mµ tr­íc tiªn ph¶i hái “t«i bÞ lç nhiÒu nhÊt lµ bao nhiªu”. §iÒu nµy mÊy n¨m gÇn ®©y d­êng nh­ kh«ng cßn phè biÕn n÷a. Nh­ng nh÷ng nhµ ®Çu t­ tu©n thñ theo nguyªn t¾c nµy Ýt nhÊt hä còng cã thÓ b¶o toµn ®­îc sè tiÒn cña hä.(5)   Ph¶i hiÓu râ t×nh h×nh råi míi b¾t tay vµo lµm. Khi kh«ng biªt mua cæ phiÕu nµo hoÆc t¹i sao nªn mua cæ phiÕu nµy, th× nhÊt quyÕt kh«ng nªn mua, mµ tr­íc hÕt ph¶i t×m hiÓu râ ngän ngµnh. §iÒu nµy v« cïng quan träng. §iÒu nµy ®· ®­îc kh¾c ho¹ b»ng mét c©u nãi cña nhµ ®Çu t­ næi tiÕng Piter- Linqi: NÕu mét c«ng ty mµ b¹n kh«ng thÓ dïng mét c©u nãi ®Ó miªu t¶ vÒ c«ng ty ®ã, th× kh«ng nªn mua cæ phiÕu cña nã.(6)   Ph¸t triÓn míi lµ ®¹o lý cøng. Khi b¹n ®ang ®Æt sù chó ý cña m×nh tíi 1 c«ng ty ®ang xuèng dèc, th× ®iÒu nµy lµ v« cïng quan träng.(7)   Kh«ng nªn c¶ tin vµo c«ng ty cã sè nî lín h¬n tµi s¶n cña nã. Mét sè c«ng ty th«ng qua viÖc ph¸t hµnh cæ phiÕu hoÆc vay tiÒn ®Ó chi tr¶ l·i cho cæ ®«ng, nh­ng ch¾c ch¾n sÏ cã ngµy c«ng ty ®ã r¬i vµo hoµn c¶nh khèn ®èn. Cho nªn, tr­íc khi ®Çu t­, ph¶i t×m hiÓu râ t×nh h×nh tµi chÝnh cña ®èi ph­¬ng.(8)   Kh«ng nªn ®Ó toµn bé sè trøng m×nh cã vµo trong mét c¸i giá. Trõ phi b¹n kh«ng thÓ bÞ thua lç hÕt ®­îc sè tiÒn mµ m×nh cã, nÕu kh«ng th× nªn chó ý r»ng: kh«ng nªn ®Çu tõ toµn bé vèn cña m×nh vµo mét hoËc hai c«ng ty, còng kh«ng nªn tin t­ëng vµo c«ng ty mµ chØ ®Çu t­ vµo 1 chuyªn ngµnh. Tuy nhiªn, nÕu b¹n ®Æt toµn bé vèn cña m×nh vµo 1 n¬I còng so thÓ ®em vÒ cho b¹n mét kho¶n lîi nhuËn kÝch xï, nh­ng còng cã thÓ ®em l¹i cho b¹n tæn thÊt lín nh­ thÕ.(9)   §õng nªn quªn r»ng, ngoµi lîi nhuËn, kh«ng cã bÊt kú mét tiªu chuÈn nµo kh¸c ®­îc dïng kiÓm tra c«ng ty ®ã tèt hay xÊu. BÊt luËn nhµ ph©n tÝch vµ c«ng ty cã thæi phång c«ng ty cña minh ®Õn møc nµo, nªn nhí quy t¾c nµy: lîi nhuËn lµ lîi nhuËn, ®©y lµ tiªu chuÈn duy nhÊt.(10)     NÕu nh­ cã nghi ngê vÒ 1 lo¹i cæ phiÕu, th× kh«ng nªn do dù, nªn kÞp thêi bá qua. NÕu nh­ nã bÞ rít gi¸ 5 %, th× kh«ng thÓ hi väng nã cã thÓ t¨ng gi¸, mµ b¹n nªn m¹nh d¹n b¸n nã ®i ®Ó h¹n chÕ tèi ®a møc thiÖt h¹i.Ngoµi ®Çu t­ ra, mét sè tiÓu tiÕt vÒ mÆt qu¶n lý tµi s¶n còng cÇn ph¶i ®­îc chó ý:(1)   BiÕn ­íc m¬ thµnh ®éng lùc. B¹n cã thÓ t­ëng t­îng ®Òu mµ b¹n muèn lµm, muèn ®i du lÞch tho¶i m¸i tù do, muèn sèng theo c¸ch mµ m×nh thÝch, muèn tù s¾p xÕp thêi gian cña m×nh, muèn ®¹t ®­îc nguån tµi chÝnh tù do ®Ó kh«ng phÞ vÊn ®Ò vÒ tiÒn b¹c d­íi ®©y lµm phiÒn…v× thÕ sÏ ph¸t huy ®­îc ®éng lùc t×nh thÇn vèn cã tõ trong s©u th¼m t©m hån m×nh.(2)   §­a ra lùa chän ®óng ®¾n. §ã lµ lùa chän lµm thÕ nµo ®Ó vËn dông ®­îc thêi gian, tiÒn b¹c, nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ®Ó thùc hiÖn môc tiªu cña m×nh, ®©y chÝnh lµ kh¶ n¨ng chän lùa.(3)   Lùa chän ®óng b¹n. chuyªn gia Kiaosaki, Robert – Th­¬ng gia giµu cã n­íc Mü tõng nãi: “t«i thõa nhËn t«i thùc sù ®Æc biÖt ®èi xö víi nh÷ng ng­êi b¹n cã tiÒn ®ã, môc ®Ých cña t«i kh«ng ph¶i sè tµi s¶n cña hä, mµ lµ nh÷ng kiÕn thøc lµm giµu cña hä.”(4)   N¾m b¾t ph­¬ng thøc häc tËp nhanh. Trong thÕ giíi ph¸t triÓn nhanh chãng ngµy nay, kh«ng ®ßi hái b¹n ph¶i häc qu¸ nhiÒu thø, cã rÊt nhiÒu kiÕn thøc sau khi b¹n ®· lÜnh héi ®­îc l¹i trë nªn lçi thêi råi, vÊn ®Ò lµ ë chç b¹n häc nhanh ®Õn møc nµo.(5)   §¸nh gi¸ n¨ng lùc b¶n th©n. Lµm giµu kh«ng cã nghÜa lµ ph¶i hi sinh ®¸nh ®æi cuéc sèng tho¶i m¸i cña m×nh, ®©y lµ “th­¬ng gia giµu cã”. Gi¶ sö cã mét ng­êi ®I vay tiÒn ®Ó mua mét chiÕc xe næi tiÕng, mçi th¸ng ph¶i gång m×nh ®Ó tr¶ kho¶n vay ®ã, xÐt vÒ mÆt tµi chÝnh ®©y lµ viÖc lµm kh«ng s¸ng suèt.(6)   Nh©n viªn chuyªn ngµnh cã thï lao cao. Ng­êi cã thÓ qu¶n lý mét vµi lÜnh vùc kü thuËt nµo ®ã giái h¬n b¹n, vµ tr¶ l­¬ng cao cho hä, ®©y chÝnh lµ biÓu hiÖn cña “th­¬ng gia giµu cã”.(7)   KÝch thÝch ­íc muèn kiÕm tiÒn. Dïng ­íc muèn sinh ho¹t ë møc m×nh mong muèn ®Ó kÝch thÝch vµ lîi dông nguån tµi chÝnh cña chÝnh m×nh ®Çu t­. B¹n ph¶i tinh nhanh linh ho¹t h¬n tiÒn, th× tiÒn míi lµm theo nh­ nh÷ng g× b¹n s¾p xÕp, míi kh«ng bÞ biÕn thµnh n« lÖ cña ®ång tiÒn.(8)   Cã ®­îc sù gióp ®¬ cña ng­êi kh¸c. Trªn thÕ giíi cßn cã rÊt nhiÒu kh¶ n¨ng cßn m·nh mÏ h¬n c¸i chóng ta goi lµ kh¶ n¨ng, nÕu nh­ b¹n ®­îc sù hç trî cña nh÷ng kh¶ n¨ng nµy, b¹n sÏ thµnh c«ng dÔ dµng h¬n. Cho nªn ®é l­îng h¬n nh÷ng thø b¹n cã mét chót, còng nhÊt ®Þnh ®¹t ®­îc kÕt qu¶ lín h¬n mong ®îi.Tãm l¹i, Muèn trë thµnh mét ng­êi giµu cã kh«ng ph¶i lµ chuyÖn dÔ, nã chÞu sù giíi h¹n cña rÊt nhiÒu nh©n tè vµ ®iÒu kiÖn, nh­ng chØ cÇn b¹n t­ duy nghiªm tóc, ®Ó t©m tíi nh÷ng chi tiÕt nhá nhÊt, th× nhÊt ®Þnh cã mét ngµy b¹n sÏ thùc hiÖn ®­îc m¬ ­íc cña m×nh.  Ch­¬ng 6: V­ît qua NghÞch c¶nh§õng ®Ó nh÷ng tiÓu tiÕt dËp t¾t hy väng cña b¹n Trong 10 ng­êi th× cã tíi 8-9 ng­êi kh«ng hµi lßng víi nh÷ng g× m×nh cã, nªn dÔ dµng bÞ r¬I vµo nghÞch c¶nh, bëi v× con ®­êng dÉn ®Õn thµnh c«ng cã rÊt nhiÒu gian nan thö th¸ch. Nh­ng chóng ta còng kh«ng nªn v× thÕ mµ bi quan, víi con m¾t tinh t­êng vµ nh¹y bÐn, ta nªn t×m hiÓu râ nh÷ng t×nh tiÕt nhá nhÊt mµ tõ tr­íc tíi nay ta ch­a hÒ ®Ó ý tíi hoÆc ch­a chó träng nã, coi ®ã lµ mét b­íc ®ét ph¸, chiÕn ®Êu víi nh÷ng khã kh¨n, v­ît qua nghÞch c¶nh, tõng b­íc gÆt h¸i thµnh c«ng.1.      KhÐo lÐo lîi dông nguån lùc bªn ngoµiKhi r¬I vµo nghÞch c¶nh, rÊt nhiÒu ng­êi th­êng chØ biÕt dùa vµo søc lùc cña chÝnh m×nh tranh ®Êu, c¸ch lµm nµy kh«ng th«ng minh chót nµo. Cã nh÷ng lóc chØ dùa vµo søc lùc cña mét m×nh m×nh th× rÊt khá cã thÓ v­ît qua nghich c¶nh, b¹n cÇn ph¶i biÕt coi träng c¸c nguån lùc xung quanh, nhê vµo søc m¹nh bªn ngoµi ®Ó tù m×nh v­ît qua khã kh¨n.HÇu hÕt nh÷ng ng­êi thµnh c«ng ®Òu lµ nh÷ng ng­êi nhanh nh¹y vµ linh ho¹t trong viÖc tËn dông nguån lùc tõ bªn ngoµi ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò cña m×nh. Hä giái ë c¸ch quan s¸t ng­êi kh¸c, kÕt giao b¹n bÌ, tõ ®ã hç trî cho b¶n th©n, tõ ®ã khi m×nh r¬I vµo nghÞch c¶nh sÏ nhËn ®­îc sù gióp ®ì cña mäi ng­êi ®Ó v­ît qua khã kh¨n. Cho nªn, muèn trë thµnh 1 ng­êi thµnh c«ng, th× ph¶i biÕt tËn dông tÊt c¶ nguån lùc xung quanh, ph¶i lµm cho ng­êi ta tù nguyÖn ra tay gióp ®ì, gióp b¹n v­ît qua mäi khã kh¨n.Cã mét nh©n viªn nghiÖp vô cña mét c«ng ty chøng kho¶n, lóc míi vµo c«ng ty, thÊy r»ng nghÒ chøng kho¸n rÊt khã, suèt mét thêi gian dµi anh ta kh«ng nghÜ ra ®­îc biÖn ph¸p h÷u hiÖu nµo ®Ó n©ng cao thµnh tÝch cña m×nh, trong lßng anh ta rÊt lo l¾ng, nh­ng sù c¹nh tranh gi÷a c¸c nh©n viªn víi nhau trong c«ng ty l¹i rÊt gay g¾t, anh ta ®· cè g¾ng hÕt søc, nh­ng rÊt khã ®Ó ®¹t ®­îc thµnh tÝch.Kh«ng ai ngê r»ng, qua mét thêi gian, nh©n viªn nghiÖp vô nµy ®· cã b­íc ®ét ph¸ lín, kh¸ch hµng cø lÇn l­ît t×m ®Õn víi anh ta, vµ ®ét nhiªn anh ta trë thµnh nh©n viªn nghiÖp vô cã thµnh tÝch cao nhÊt c«ng ty.VÞ gi¸m ®èc c«ng ty c¶m thÊy rÊt khã lý gi¶i, mÊy chôc n¨m qua «ng ch­a gÆp mét tr­êng hîp nµo kú l¹ ®Õn thÕ, thÕ lµ «ng bÝ mËt quan s¸t c¸ch mµ nh©n viªn nµy thu hót kh¸ch hµng.¤ng ph¸t hiÖn ra r»ng nh©n viªn nghiÖp vô nµy th­êng xuyªn ®­a kh¸ch hµng ®Õn bµn lµm viÖc cña m×nh ®Ó nãi chuyÖn. Mçi vÞ trÝ cña mçi ng­êi trong v¨n phßng c«ng ty ®Òu c¸ch biÖt víi nhau, thÕ lµ dï cã viÖc g× hay kh«ng «ng còng cø gi¶ vê v« t×nh ®i qua bµn lµm viÖc cña nh©n viªn nµy, nh­ng còng ch¼ng ph¸t hiÖn ra nh©n viªn nµy nãi ®iÒu g× ®ã ®Æc biÖt víi kh¸ch hµng.Mét h«m, nh©n viªn nghiÖp vô nµy kh«ng cã mÆt trong v¨n phßng, khi gi¸m ®èc ®I ngang qua vµ v« t×nh liÕc vµo bµn lµm viÖc cña anh ta.“Anh b¹n trÎ, thËt lµ phôc cËu ®Êy! Th× ra lµ nh­ vËy!” vÞ gi¸m ®èc ®øng tr­íc bµn lµm viÖc cña cËu nh©n viªn ®ã c­êi vui vÎ gièng nh­ võa míi ph¸t hiÖn ra ch©u lôc míi.Th× ra, trªn bµn lµm viÖc cña nh©n viªn nµy cã bµy rÊt nhiÒu bøc ¶nh sinh ho¹t cña ng­êi nhµ anh ta. Nh­ng ë gi÷a nh÷ng bøc ¶nh nµy, l¹i bµy mét sè bøc ¶nh lín ®­îc chôp ë nh÷ng c¶nh kh¸c nhau. Nh­ng nh÷ng bøc ¶nh lín nµy nµy, ®Òu lµ bøc ¶nh cña 1 nhµ ®Çu t­ cæ phiÕu næi tiÕng. B¹n thö nghÜ xem, kh¸ch hµng nh×n bøc ¶nh sÏ ®o¸n r»ng anh nh©n viªn nµy cã mèi quan hÖ rÊt th©n thuéc víi ng­êi næi tiÕng trªn thÞ tr­êng cæ phiÕu, tù nhiªn sÏ cho r»ng mua cæ phiÕu theo anh ta ch¾c ch¾n sÏ kiÕm ®­îc tiÒn.Râ rµng r»ng, nh©n viªn nghiÖp vô nµy lµ 1 ng­êi th«ng minh, trong lóc gÆp khã kh¨n, kh«ng t×m ra h­íng gi¶i quyÕt ®· biÕt dùa vµo c©y ®¹i thô, khÐo lÐo lîi dông nguån lùc bªn ngoµi, tõ ®ã lµm cho sù viÖc tõ khã chuyÓn thµnh dÔ, c«ng viÖc cña anh ta v« cïng thuËn lîi.§èi t­îng mµ b¹n dùa dÉm lóc khã kh¨n kh«ng chØ lµ nh÷ng ng­êi næi tiÕng, mµ cßn lµ b¹n bÌ, thÇy c« gi¸o, thËm trÝ lµ ®èi thñ cña m×nh! Cã nh÷ng lóc søc m¹nh bªn ngoµi rÊt nhá bÐ, nh­ng chØ cÇn b¹n khÐo lÐo vËn dông, sÏ gióp b¹n nhanh chãng tho¸t ra khái nghÞch c¶nh.§Æc biÖt kh«ng ®­îc xem th­êng nh÷ng nguån lùc nhá lÎ bªn ngoµi, chØ cÇn b¹n vËn dông ®­îc nã, th× sÏ biÕn nã thµnh ®ßn bÈy cho m×nh, tõ ®ã gióp b¹ tho¸t khái khã kh¨n, vµ më ra cho b¹n h­íng ®i míi tèt ®Ñp h¬n.2.      D¸m ®æi míi th× míi t×m ra h­íng ®i míiTrong cuéc sèng, chóng ta rÊt cã thÓ vÊp ph¶i nh÷ng khã kh¨n, vÊt v¶ ch­a tõng thÊy, ®èi mÆt víi t×nh c¶nh nµy, th«ng th­êng mäi ng­êi chØ biÕt cè g¾ng gang m×nh lªn ®Ó ®èi phã, hä xem nhÑ tÝnh kh¶ thi thÊp cña ph­¬ng ph¸p: ®æi míi quan niÖm, sÏ më ra con ®­êng míi.N¨m 2008 ®ang ®Õn gÇn, ThÕ vËn héi Olypic lÇn thø 29 sÏ ®­îc tæ chøc t¹i B¾c Kinh, ®iÒu nµy ®· trë thµnh sù kiÖn träng ®¹i cña ng­êi d©n Trung Quèc nãi riªng vµ ng­êi hoa trªn kh¾p thÕ giíi nãi chung, ®¨ng cai tæ chøc thÕ vËn héi nµy kh«ng chØ lµ mét niÒm vinh dù to lín cña ng­êi d©n Trung Quèc, ®ång thêi cßn ®em l¹i mét nguån lîi Ých kinh tÕ v« cïng to lín, cã thÓ nãi ThÕ vËn héi Olypic lµ mét “chiÕc b¸nh th¬m ” cña ng­êi thî s¨n. Nh­ng b¹n biÕt kh«ng? tr­íc n¨m 1984, quyÒn tæ chøc ThÕ vËn héi Olypic thÕ giíi cßn lµ mét “cñ khoai lang nãng”!N¨m 1972, ThÕ vËn héi Olypic thÕ giíi lÇn thø 20 ®­îc tæ chøc t¹i thµnh phè    cña Céng hoµ liªn bang §øc, cuèi cïng ®· tån ®äng mét kho¶n nî khæng lå lµ 3tû 600 triÖu ®« la, vÉn ch­a ®­îc thanh to¸n hÕt; n¨m 1976 ThÕ vËn héi Olypic thÕ giíi ®­îc tæ chøc t¹i Montreal Canada, lÇn nµy bÞ lç h¬n100 triÖu ®« la, ®Ó l¹i g¸nh nÆng cho chÝnh phñ n­íc nµy. Cho ®Õn tËn b©y giê, ng­êi d©n     Canada vÉn ph¶i nép “thuÕ ®Æc biÖt ThÕ vËn héi”; n¨m 1980 ThÕ vËn héi Olypic lÇn thø 22 ®­îc tæ chøc ë Matxcova Liªn Bang Nga, N­íc nµy muèn thÓ hiÖn tiÒm lùc tµi chÝnh cña m×nh, cho nªn lÇn nµy sè tiÒn bá ra cho viÖc tæ chøc ThÕ vËn héi cßn lín h¬n 2 lÇn tr­íc, tæng céng ®· chi hÕt h¬n 9 tû ®« la, g©y tæn thÊt lín ch­a tõng cã tõ tr­íc tíi nay.XuÊt ph¸t tõ t×nh ®ã, ThÕ vËn héi Olypic quèc tÕ n¨m 1984 ®­îc Ýt ng­êi quan t©m h¬n, vÉn lµ chÝnh quyÒn thµnh phè Los Angeles Mü nhËn ra r»ng ch¼ng cßn ai d¸m ®éng vµo cñ khoai lang nãng nµy n÷a, nªn chØ cã duy nhÊt thµnh phè    míi d¸m ®¨ng cai ®Ó, môc ®Ých th«ng qua ph­¬ng thøc nµy ®Ó thÓ hiÖn tiÒm lùc hïng hËu cña ®Êt n­íc réng lín nµy. Nh­ng sau khi nhËn ®­îc quyÒn tæ chøc ThÕ vËn héi Olypic, ChÝnh phñ Mü c«ng khai tuyªn bè sÏ kh«ng hç trî vÒ mÆt kinh tÕ cho ®¹i héi nµy, kÕ ®Õn chÝnh quyÒn thµnh phè Los Angeles còng tá râ th¸I ®é, kh«ng ph¶n ®èi viÖc tæ chøc ThÕ vËn héi, nh­ng kh«ng ®­îc nhËn mét xu tiÒn nµo tõ ng©n s¸ch cña thµnh phè cho ho¹t ®éng nµy.Ai cã thÓ ra tay ®Ó cøu v·n t×nh thÕ nµy? cuèi cïng nh©n vËt kiÖt xuÊt Piter    ®· gi¶i quyÕt ®­îc vÊn ®Ò nµy, ®ång thêi cßn biÕn ThÕ vËn héi trë thµnh lùc l­îng s¶n xuÊt míi, thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn nhanh chãng.§èi mÆt víi hoµn c¶nh khã kh¨n, PiterV-Ueberroth ®· kh«ng tá ra nao nóng, ch¸n n¶n, vµ sau khi ®· suy nghÜ kü cµng thÊu ®¸o «ng ®· ®­a ra ba n­íc cê hay lµm mäi ng­êi kinh ng¹c th¸n phôc.N­íc cê thø nhÊt: Chµo b¸n b¶n quyÒn truyÒn h×nh ®­a tin vÒ ho¹t ®éng cña ThÕ vËn héiPiterV-Ueberroth ph©n tÝch n­íc cê nµy nh­ sau: d©n sè toµn thÕ giíi kho¶ng mÊy chôc tû ng­êi, sè ng­êi kh«ng cã thÝch thó thÓ dôc thÓ thao cã lÏ kh«ng ®Õn mÊy ng­êi. RÊt nhiÒu ng­êi thËm trÝ kh«ng ngÇn ng¹i bá ra sè tiÒn mµ hä ®· tÝch luü bÊy l©u nay, ®Õn ®Êt kh¸ch quª ng­êi xa x«i ®Ó theo dâi ThÕ vËn héi. Nh­ng phÇn lín sè ng­êi cßn l¹i sÏ theo dâi ho¹t ®éng cña ThÕ vËn héi th«ng qua truyÒn h×nh. Bëi vËy, trong thêi gian diÔn ra ho¹t ®éng ThÕ vËn héi, ti vi sÏ trë thµnh mãn ¨n tinh thÇn kh«ng thÓ thiÕu ®­îc cña hä. Râ rµng r»ng, tû lÖ ng­êi theo dâi truyÒn h×nh sÏ t¨ng cao, vµ c¸c c«ng ty qu¶ng c¸o nhê ®ã sÏ ph¸t tµi lín. Piter  ®· nhËn ®Þnh ®óng, ®©y chÝnh lµ thïng tiÒn ®Çu tiªn cña viÖc tæ chøc ThÕ vËn héi. ¤ng quyÕt ®Þnh b¸n b¶n quyÒn truyÒn h×nh ®­a tin vÒ ho¹t ®éng cña ThÕ vËn héi! Trong lÞch sö c¸c kú ThÕ vËn héi Olypic ®©y lµ mét nguån lîi míi ®­îc khai th¸c.Sè tiÒn thu ®­îc nhê viÖc b¸n b¶n quyÒn truyÒn h×nh ®­a tin vÒ ho¹t ®éng cña ThÕ vËn héi ®· lªn ®Õn 28 tû ®« la. §©y chÝnh lµ chiÕn th¾ng ®Çu tiªn!N­íc cê thø 2: Kªu gäi c¸c ®¬n vÞ tµi trîTrong ThÕ vËn héi, kh«ng chØ cã sù c¹nh tranh khèc liÖt gi÷a c¸c vËn ®éng viªn víi nhau, mµ cßn lµ sù c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp lín víi nhau, V× rÊt nhiÒu doanh nghiÖp lín ®Òu muèn th«ng qua ThÕ vËn héi ®Ó qu¶ng b¸ s¶n phÈm cña m×nh. ë mét møc ®é nµo ®ã, th× kiÓu c¹nh tranh nµy thËm trÝ cßn kÞch liÖt h¬n sù c¹nh tranh trªn sµn ®Êu cña ThÕ vËn héi.§Ó cã thÓ huy ®éng ®­îc nhiÒu vèn h¬n n÷a, PiterV-Ueberroth ®· nghÜ ra nhiÒu c¸ch ®Ó t¨ng sù c¹nh tranh nµy, thÕ nªn Uû ban Olypic ®· ra quyÕt ®Þnh nh­ sau:Trong kú ThÕ vËn héi nµy chØ nhËn 30 ®¬n vÞ tµi trî, mçi ngµnh lùa chän 1 ®¬n vÞ tµi trî, mçi ®¬n vÞ Ýt nhÊt ph¶i tµi trî 4 triÖu ®« la, mçi ®¬n vÞ tµi trî sÏ cã quyÒn chuyªn b¸n mét mÆt hµng ho¸ nµo ®ã ®Ó phôc vô ThÕ vËn héi. Sau khi måi c©u ®­îc th¶ ra, c¸c doanh nghiÖp lín ®Òu n©ng cao sè tiÒn tµi trî cña m×nh, víi hi väng s¶n phÈm cña m×nh sÏ b¸n ch¹y trong suèt kú ThÕ vËn héi.Cuèi cïng, qua sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a nhiÒu c«ng ty, PiterV-Ueberroth    ®· thu ®­îc 38,5 triÖu ®« la tiÒn tµi trî. N­íc cê nµy cña «ng qu¶ lµ lîi h¹i: Sè l­îng nhµ tµi trî cho thÕ vËn héi mïa ®«ng n¨m 1980 ®· lªn tíi 381 ®¬n vÞ, tæng céng huy ®éng ®­îc h¬n 9 triÖu ®« la.N­íc cê cuèi cïng lµ “B¸n thÕ vËn héi”Trong tay Piter cÇm l¸ cê ThÕ vËn héi, buéc c¸c nhµ tû phó, triÖu phó vµ ng­êi nhiÒu tiÒn ®Òu ph¶I më hÇu bao cña m×nh. R­íc ®uèc lµ tiÕt môc truyÒn thèng cña c¸c kú thÕ vËn héi, Mçi kú thÕ vËn héi ®Òu r­íc ®uèc lÊy löa thõ th«n Olypic cña Hy l¹p ®Õn n­íc vµ thµnh phè ®¨ng cai thÕ vËn héi. Uû ban Olypic    ®· cã quy ®Þnh nh­ sau: tù do ®¨ng ký tham gia tiÕt môc r­íc ®uèc, nh­ng ng­êi mµ ®­îc tiÕp søc r­íc ®uèc th× ph¶I nép 3000 ®« la. RÊt nhiÒu ng­êi ®Òu cho r»ng ®­îc tham gia tiÕp søc r­íc ®uèc trong kú thÕ vËn héi lµ mét c¬ héi hiÕm cã, nªn nép 3000 ®« la ®Ó ®­îc tham gia còng xøng ®¸ng. Còng tõ viÖc nµy, mµ «ng ®· thu ®­îc 30 triÖu ®« la.Uû ban Olypic quy ®Þnh: Mçi doanh nghiÖp ph¶i tµi trî Ýt nhÊt 500000 ®« la míi ®­îc b¸n s¶n phÈm cña m×nh t¹i ThÕ vËn héi, kÕt qu¶ lµ cã tíi 50 cöa hµng t¹p phÈm hoÆc c«ng ty phÕ phÈm ®· nép 500000 ®« la phÝ tµi trî, ®Ó cã quyÒn kinh doanh trong kú thÕ vËn héi. Uû ban Olypic cßn s¶n xuÊt hµng lo¹t c¸c ®å kû niÖm, tiÒn kû niÖm, b¸n ë kh¨p n¬i víi gi¸ cao.Nhê cã ph­¬ng ph¸p nh¹y bÐn PeterV-Ueberroth ®· khiÕn cho c¸c nhµ tû phó thÕ giíi ®Òu bá tiÒn ra ñng hé cho ThÕ vËn héi, hä ®· kh«ng ngõng bá tiÒn cña m×nh vµo ng©n quü cña Uû ban Olypic.KÕt qu¶ nh­ thÕ nµo? ChÝnh phñ Mü vµ chÝnh quyÒn thµnh phè PeterV-Ueberroth kh«ng bá ra mét xu kinh phÝ nµo ®Ó hç trî tæ chøc thÕ vËn héi, nh­ng ®· thu vÒ kho¶n lîi nhuËn lµ 25 0 ®« la, t¹o nªn kú tÝch thÕ giíi. Tõ ®ã, QuyÒn tæ chøc thÕ vËn héi ®· trë thµnh môc ®Ých tranh giµnh cña c¸c quèc gia, v× thÕ c¹nh tranh nµy ngµy cµng khèc liÖt.Ph­¬ng ph¸p nh¹y bÐn tuyÖt vêi cña PeterV-Ueberroth qu¶ thùc ®· lµm cho chóng ta ng¹c nhiªn, thùc tÕ ®· chøng minh s¸ng t¹o c¸i míi chÝnh lµ vò khÝ tuyÖt diÖu ®Ó v­ît qua mäi khã kh¨n, ng­êi cã ®Çu ãc s¸ng t¸âe kh«ng bÞ khuÊt phôc tr­íc khã kh¨n.VËy th×, lµm thÕ nµo chóng ta míi cã kh¶ n¨ng s¸ng t¹o nµy?(1)  Thö thay ®æiThÕ giíi nµy lu«n lu«n chøa ®ùng sù biÕn ®æi kh«n l­êng, nÕu b¹n muèn m×nh cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn v­ît bËc, th× ph¶i thö thay ®æi. VÝ dô nh­ hµng ngµy b¹n kh«ng nªn chØ ®i 1 con ®­êng, mµ nªn ®æi sang 1 con ®­êng vÒ nhµ kh¸c, chuyÓn sang 1 nhµ hµng kh¸ch ®Ó ¨n c¬m, hay mét kú nghØ kh«ng gièng víi nh÷ng kú nghØ tr­íc ®©y.NÕu c«ng viÖc hiÖn t¹i h¹n chÕ b¹n, b¹n cã thÓ thö mét sè nghÒ kh¸c nh­ s¶n xuÊt, kÕ to¸n, tµi chÝnh…nh­ vËy sÏ ph¸t huy ®­îc kh¶ n¨ng cña b¹n, t¹o mét nÒn t¶ng v÷ng ch¾c cho sù ph¸t triÓn trong t­¬ng lai cña b¹n.(2)  TÝch cùc tiÕn thñNg­êi bi quan kh«ng bao giê trë thµnh ng­êi thµnh c«ng, ng­êi thµnh c«ng cã ®ñ niÒm tin ®èi mÆt víi sù ph¸t triÓn t­¬ng lai.CÇn ph¶i t«i luyÖn m×nh tõ trong c¹nh tranh, ph¶i lu«n lu«n duy tr× kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña m×nh, tÝch cùc tiÕn thñ.(3)  Tù ®Æt ra tiªu chuÈn cao h¬n n÷a cho chÝnh m×nhTrong qu¸ tr×nh thóc ®Èy sù ph¸t triÓn, ng­êi thµnh c«ng ®Òu cã thÓ tù ®Æt ra cho mÜnh nh÷ng tiªu chuÈn cao h¬n n÷a, kh«ng ngõng t×m ra c¸c biÖn ph¸p cã hiÖu qu¶ h¬n, hoÆc h¹ thÊp gi¸ thµnh vµ n©ng cao lîi nhuËn, hoÆc tèn Ýt c«ng søc mµ lµm ®­îc nhiÒu viÖc h¬n. “Thµnh c«ng lín nhÊt” m·i m·i thuéc vÒ nh÷ng ng­êi biÕt cho r»ng m×nh cã kh¶ n¨ng lµm tèt h¬n n÷a.B¹n h·y thö luyÖn tËp nh­ sau:Mçi ngµy tr­íc khi b¾t ®Çu lµm viÖc, nªn dµnh 10 phót ®Ó suy nghÜ: “H«m nay lµm thÕ nµo ®Ó m×nh lµm viÖc hiÖu qu¶ h¬n?” , “H«m nay m×nh nªn khuyÕn khÝch nh©n viªn cña m×nh thÕ nµo ®©y?” , “M×nh cßn cã thÓ lµm ®iÒu g× ®ã cho kh¸ch hµng nhØ?”, “Lµm thÕ nµo ®Ó c«ng viÖc cña m×nh cã hiÖu qu¶ h¬n?”B¹n ph¶i biÕt r»ng th¸i ®é t©m lý cña b¹n quyÕt ®Þnh kh¶ n¨ng cña b¹n. B¹n c¶m thÊy b¹n cã thÓ lµm bao nhiªu, b¹n sÏ lµm ®­îc bÊy nhiªu. NÕu nh­ b¹n nghÜ m×nh cã thÓ lµm ®­îc nhiÒu h¬n n÷a, th× b¹n cã thÓ nghÜ ra ®­îc c¸c c¸ch s¸ng t¹o h¬n.(4)  Kh«ng ngõng häc háiNg­êi thµnh c«ng lµ ng­êi lu«n mong muèn ph¸t triÓn h¬n n÷a, lu«n lu«n häc tËp kh«ng ngõng, cã rÊt nhiÒu c¸ch häc tËp kh¸c nhau. ë ®©y ®Ò cËp tíi viÖc häc tËp ë ng­êi kh¸c ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña m×nh.Tai b¹n lµ tÇn sè tiÕp nhËn cña b¹n, nã gióp b¹n tiÕp thu rÊt nhiÒu tµi liÖu, sau ®ã chuyÓn thµnh kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña b¹n. §­¬ng nhiªn chóng ta kh«ng thÓ thu ho¹ch ®­îc g× tõ trong lêi nãi cña chÝnh m×nh, nh­ng l¹i cã thÓ häc ®­îc ®iÒu g× ®ã th«ng qua “®Æt c©u hái” vµ “nghe”.(5)  Chó ý n¾m b¾t c¬ héiNg­êi thµnh c«ng kh«ng dÔ bá qua bÊt kú mét c¬ héi ph¸t triÓn tèt nµo, nµo sî c¬ héi nµy chØ lµ mét linh c¶m ngÉu nhiªn, hä ®Òu nh×n nhËn nã b»ng con m¾t ph¸t triÓn, nh­ vËy b¹n míi cã thÓ n¾m b¾t ®­îc c¸c c¬ héi.(6)  KÝch thÝch linh c¶mNg­êi thµnh c«ng kh«ng bao giß tõ hµi lßng víi nh÷ng thµnh tÝch mµ m×nh ®· ®¹t ®­îc, hä t×m ®ñ mäi c¸ch ®Ó kÝch thÝch linh c¶m cña m×nh. D­íi ®©y xin giíi thiÖu v¾n t¾t hai ph­¬ng ph¸p, hy väng cã Ých cho b¹n:B¹n cã thÓ tham gia mét tæ chøc cïng ngµnh víi m×nh, gÆp mÆt ®Þnh kú víi hä, nh­ng b¹n ph¶i chän tæ chøc cã khÝ ph¸ch. Ph¶i th­êng xuyªn tiÕp xóc trao ®æi víi nh÷ng ng­êi cã tiÒm n¨ng ®ã, l¾ng nghe ý kiÕn cña hä, nghe hä nãi: “c¸i héi nghÞ ®ã ®· cho t«I mét linh c¶m.” “t«I bçng nhiªn nghÜ ra mét chñ ý hay trong lÇn gÆp gì nµy.” H·y chó ý, ng­êi cã t©m hån c« ®éc vµ khÐp kÝn sÏ rÊt dÔ thiÕu chÊt dinh d­ìng, nªn sÏ nhanh chãng trë thµnh m¶nh ®Êt kh« c»n, kh«ng thÓ cã kh¶ n¨ng s¸ng t¹o. Cho nªn th­êng xuyªn n¾m b¾t ®­îc linh c¶m cña ng­êi kh¸c, lµ mét mãn ¨n tinh thÇn tèt nhÊt.HoÆc lµ, Ýt nhÊt còng nªn tham gia mét tæ chøc kh¸c ngµnh nghÒ víi m×nh nµo ®ã, quen biÕt thªm nh÷ng ng­êi cã c¸c c«ng viÖc kh¸c nhau sÏ gióp b¹n më réng tÇm nh×n cña m×nh, ®o¸n ®­îc t­¬ng lai ph¸t triÓn xa h¬n. B¹n sÏ nhanh chãng biÕt ®­îc nh­ vËy nã cã t¸c dông lín thÕ nµo ®èi víi c«ng viÖc cña ngµnh m×nh. 3. Kiªn nhÉn gióp dÔ gÆt h¸i ®­îc thµnh c«ng h¬nTrong mét ®êi ng­êi, nhÊt ®Þnh cã lóc r¬i vµo nghÞc c¶nh, vµ ph¶I biÕt v­ît qua nghÞch c¶nh ®ã, cã mét chi tiÕt nhá cÇn ph¶i chó ý tíi, ®ã dÝnh lµ lßng kiªn nhÉn. ChØ cã kiªn nhÉn míi cã thÓ “chê tíi lóc vÐn m©y ®en ®Ó nh×n ¸nh tr¨ng s¸ng”.Sau khi r¬I vµo nghÞch c¶nh, nhiÒu ng­êi trë nªn lo l¾ng, mµ lo l¾ng th× l¹i th­êng lµm cho vÊn ®Ò rèi tung lªn. T©m thÇn kh«ng æn ®Þnh, th× kh«ng cã c¸ch nµo ®Ó ®i s©u vµo néi mét sù vËt mµ nghiªn cøu t×m hiÓu kü l­ìng quy luËt ph¸t triÓn cña nã, kh«ng thÓ nhËn râ ®­îc b¶n chÊt cña sù vËt. Mét c©u nãi thiÕu sù nhÉn n¹i, lßng thÊp thám lo l¾ng sÏ kh«ng thÓ lµm chñ ®­îc t×nh thÕ.Khi mµ mäi ng­êi ®Òu dõng l¹i, th× b¹n vÉn kiªn tr×; khi mäi ng­êi ®· thÊt väng vµ bá mÆc tÊt c¶, th× b¹n vÉn ph¶I thùc hiÖn. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy b¹n ph¶i cã dòng khÝ. Tuy nhiªn, ®iÒu gióp b¹n cã vÞ trÝ lý t­ëng h¬n ng­êi kh¸c, møc l­¬ng cao h¬n, gióp b¹n cã vÞ trÝ cao h¬n ng­êi kh¸c, ®ã chÝnh lµ kh¶ n¨ng kiªn tr× cña chÝnh b¹n. Kh¶ n¨ng nhÉn n¹i nµy lµ kh¶ n¨ng thay ®æi hµnh ®éng kh«ng dùa vµo t©m lý vui mõng hay giËn gi÷ cña b¹n, kh¶ n¨ng nµy lµ hy väng cuèi cïng gióp b¹n tho¸t khái nghÞch c¶nh. Còng chØ nh÷ng ng­êi cã lßng kiªn nhÉn míi ®Õn ®­îc th¾ng lîi cuèi cïng.¤ng Ng« NhÊt Kiªn nguyªn chØ lµ mét c«ng nh©n b×nh th­êng, Trong trµo l­u c¶i c¸ch ®æi míi, «ng b¾t ®Çu cuéc hµnh tr×nh kiªn tr× ph¸t triÓn trong khã kh¨n. N¨m 1984 «ng ®· nghØ viÖc ë mét nhµ x­ëng ë T©y An, víi 600 tÖ trong tay ®Õn lµm thuª ë Qu¶ng Ch©u. N¨m 1985 dêi Qu¶ng Ch©u, ®Õn H¶i Nam ®Ó ph¸t triÓn, trë thµnh nhµ ®i ®Çu trong ho¹t ®éng nµy ë Nam H¶i

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: